top of page

Zásady zpracování osobních údajů

1. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je 09703489 se sídlem Ambrožova 9, Praha, 13000  (dále jen: "správce").

 • II. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. 
ZDROJE A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 • II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje 

 • III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

 • IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
    

 • V. Účelem zpracování osobních údajů je

  • • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3. 
DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 • I. Správce uchovává osobní údaje

  • • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

  • • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

 • II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4. 
PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 • I. Příjemci osobních údajů jsou osoby: majitelka eshopu

  • • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • • zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).

  • • zajišťující marketingové služby.

 • II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

5. 
VAŠE PRÁVA

 • I. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. 
PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 • II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 • III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 • III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 12. 2020.

bottom of page